Stavebné práce, rekonštrukcie, prenájom lešenia, hlinené omietky, zateplenie.

Dotácie na zateplenie

Dotácie na zateplenie

Žiadateľmi o úver môžu byť fyzické osoby (vlastníci RD) alebo právnické osoby (spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá, správcovia bytových domov).

Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však 50 €/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 €/m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome. Úver má lehotu splatnosti do 15 rokov a je bezúročný. Termín ukončenia stavby môže byť najviac 24 mesiacov od otvorenia úverového účtu.

Projektovú dokumentáciu potrebnú na poskytnutie úveru môže spracovať iba oprávnená osoba. Ich zoznam je možné získať na stránke.

Podmienky získania úveru:
  • Objekt, na ktorý sa vzťahuje úver, musí byť skolaudovaný najneskôr k 31.12.1988
  • Vypracovaný projekt musí preukázať úsporu tepla na vykurovanie minimálne 20 percent
  • Vo vypracovanom projekte musia byť splnené kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií.
  • Súčasťou žiadosti o poskytnutie úveru musí byť - právoplatné stavebné povolenie projektová dokumentácia stavby, rozpočtová dokumentácia stavby, tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy pred uskutočnením obnovy a po jej uskutočnení zhotovené odborne spôsobilou osobou.
  • Pri realizácii projektu sa majú použiť materiály a stavebné hmoty vyrábané prevažne na Slovensku

Žiadosť o úver sa predkladá Štátnemu fondu rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu a v priebehu 60 dní od doručenia žiadosti, by mal fond rozhodnúť o poskytnutí úveru.

Potrebný formulár (Žiadosť o úver na zatepľovanie) nájdete na mestských úradoch alebo na stránkach www.build.gov.sk, www.sfrb.sk.

Všetky bližšie informácie a najdôležitejšie otázky týkajúce sa štátneho bezúročného úveru na zateplenie nájdete na tejto stránke.
 

Copyright © 2010 - 2015 Tatrarek.sk, všetky práva vyhradené. | Peknastranka.sk - Tvorba web stránok a internetových obchodov.